[1-chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypropyl]benzene

[1-chloro-2-(chloromethyl)-3-methoxypropyl]benzene