2-Pyrazoline, 1-isopropyl-3,4-dimethyl-

2-Pyrazoline, 1-isopropyl-3,4-dimethyl-