N-(3,5-dichlorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide

N-(3,5-dichlorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide