N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]-3,5-dinitrobenzamide

N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]-3,5-dinitrobenzamide