N-[2-(3-methoxyphenoxy)ethyl]-3,5-dinitrobenzamide

N-[2-(3-methoxyphenoxy)ethyl]-3,5-dinitrobenzamide