2-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazolidin-4-one

2-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazolidin-4-one