3-(Trichloromethyl)-5-(4-[3-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]phenyl)-1,2,4-oxadiazole

3-(Trichloromethyl)-5-(4-[3-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]phenyl)-1,2,4-oxadiazole