5-(3,5-Bis[3-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]phenyl)-3-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazole

5-(3,5-Bis[3-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]phenyl)-3-(trichloromethyl)-1,2,4-oxadiazole