Ethyl 3-amino-3-(2-fluorophenyl)propanoate

Ethyl 3-amino-3-(2-fluorophenyl)propanoate