2-[2-[N-Aziridyl]ethylamino]norbonane

2-[2-[N-Aziridyl]ethylamino]norbonane