2-(1-Phenyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-pyridine

2-(1-Phenyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-pyridine