(2-Methoxyphenoxy)methyl acetate

(2-Methoxyphenoxy)methyl acetate