4-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolylazo)-3,4-dimethyl-5(4H)-isoxazolone

4-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolylazo)-3,4-dimethyl-5(4H)-isoxazolone