3-Methyl-5-(8-nonenyl)pyrrolizidine

3-Methyl-5-(8-nonenyl)pyrrolizidine