Quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-(4-fluorobenzoyl)-2-methyl-4-phenylamino-

Quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-(4-fluorobenzoyl)-2-methyl-4-phenylamino-