(2-Fluoro-phenyl)-(2-trifluoromethyl-phenothiazin-10-yl)-methanone

(2-Fluoro-phenyl)-(2-trifluoromethyl-phenothiazin-10-yl)-methanone