4-[2-methyl-2-(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)propoxy]phenol

4-[2-methyl-2-(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)propoxy]phenol