N-[2-(3,4-Diethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxybenzenesulfonamide

N-[2-(3,4-Diethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxybenzenesulfonamide