(4-Fluorophenyl)[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol

(4-Fluorophenyl)[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol