1,3,4-Oxadiazole, 2-(2,5-dimethoxyphenylthiomethyl)-5-(3-methyl-4-nitrophenyl)-

1,3,4-Oxadiazole, 2-(2,5-dimethoxyphenylthiomethyl)-5-(3-methyl-4-nitrophenyl)-