Piperazine, 1-(2-fluorobenzoyl)-4-diphenylacetyl-

Piperazine, 1-(2-fluorobenzoyl)-4-diphenylacetyl-