3-methyl-3-(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)butanenitrile

3-methyl-3-(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)butanenitrile