1,4-Benzenediol, 2-[[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]methyl]-

1,4-Benzenediol, 2-[[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]methyl]-