benzothiazol-2-yl-hexyl-amine

benzothiazol-2-yl-hexyl-amine