Piperazine, 1-(2-fluorobenzoyl)-4-(4-nitrobenzoyl)-

Piperazine, 1-(2-fluorobenzoyl)-4-(4-nitrobenzoyl)-