3-(2-Methoxypyridin-6-yl)-1-propanol

3-(2-Methoxypyridin-6-yl)-1-propanol