2-Ethylphenethyl phenyl sulfide

2-Ethylphenethyl phenyl sulfide