1,3-Dioxolan-4-one, 5-(bromomethyl)-2-trichloromethyl-

1,3-Dioxolan-4-one, 5-(bromomethyl)-2-trichloromethyl-