Propane, 2-chloro-1-[2-(2-chloroethylthio)ethylthio]-

Propane, 2-chloro-1-[2-(2-chloroethylthio)ethylthio]-