3-Fluorobenzoic acid, 4-chlorobenzyl ester

3-Fluorobenzoic acid, 4-chlorobenzyl ester