2-METHYL-4-TRIMETHYLSILYL-1-BUTEN-3-YNE

2-METHYL-4-TRIMETHYLSILYL-1-BUTEN-3-YNE