1-[2-(Diphenylphosphoryl)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole

1-[2-(Diphenylphosphoryl)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole