2-Deoxy-N-(4-methoxyphenyl)pentofuranosyl-amine

2-Deoxy-N-(4-methoxyphenyl)pentofuranosyl-amine