4-Nitrophenyl-4-hydrazinophenyl sulfone

4-Nitrophenyl-4-hydrazinophenyl sulfone