2-Fluoro-N-(2-phenylethyl)benzamide

2-Fluoro-N-(2-phenylethyl)benzamide