Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-[(4-fluorobenzoyl)amino]-2-(2-methoxyanilino)propanoate

Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-[(4-fluorobenzoyl)amino]-2-(2-methoxyanilino)propanoate