methyl 3-[(4-fluorobenzoyl)oxy]-5-methoxythiophene-2-carboxylate

methyl 3-[(4-fluorobenzoyl)oxy]-5-methoxythiophene-2-carboxylate