1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)propane-1,3-dione

1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)propane-1,3-dione