Isoxazole, 4-(4-fluorobenzoyl)-5-methyl-3-phenyl-

Isoxazole, 4-(4-fluorobenzoyl)-5-methyl-3-phenyl-