methyl 3-[(2-fluorobenzoyl)amino]-2-thiophenecarboxylate

methyl 3-[(2-fluorobenzoyl)amino]-2-thiophenecarboxylate