4-Fluoro-2-(4-methoxyphenoxy)-1-nitrobenzene

4-Fluoro-2-(4-methoxyphenoxy)-1-nitrobenzene