N-(3-Ethylphenyl)-4-fluorobenzamide

N-(3-Ethylphenyl)-4-fluorobenzamide