Ethyl 2-[(2-fluorobenzoyl)amino]benzoate

Ethyl 2-[(2-fluorobenzoyl)amino]benzoate