naphthalen-1-yl 3-fluorobenzoate

naphthalen-1-yl 3-fluorobenzoate