Tetrazole, 1-phenyl-5-(4-fluorobenzoylmethylthio)-

Tetrazole, 1-phenyl-5-(4-fluorobenzoylmethylthio)-