[1,1'-Biphenyl]-4-yl 2-fluorobenzoate

[1,1'-Biphenyl]-4-yl 2-fluorobenzoate