2-(3-Nitrophenyl)-2-oxoethyl 4-fluorobenzoate

2-(3-Nitrophenyl)-2-oxoethyl 4-fluorobenzoate