4-Fluoro-N-(3-hydroxyphenyl)benzamide

4-Fluoro-N-(3-hydroxyphenyl)benzamide