Ethyl 2-[(4-fluorobenzoyl)amino]benzoate

Ethyl 2-[(4-fluorobenzoyl)amino]benzoate