2-Fluoro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

2-Fluoro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide